menu
Wypróbuj za darmo

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem, określa warunki oraz zakres świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego LucidOffice, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych.
 2. Usługodawca - Spacja.com Mariusz Goch z siedzibą Wólce Kozodawskiej, ul. Familijna 27; NIP: 1231035795; adres email: poczta (at) spacja.com zwany dalej Usługodawcą lub Administratorem.
 3. Usługa – dostęp do jednej z aplikacji LucidOffice wspierającej zarządzanie organizacją: LucidCRM, LucidSale  lub do aplikacji dedykowanej, dostosowanej do potrzeb Klienta, udostępnionej przez Usługodawcę na warunkach niniejszego regulaminu, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Administratora.
 4. Aplikacja - oprogramowanie zainstalowane na serwerach Administratora, udostępniane Klientowi w technologii Cloud Computing poprzez przeglądarkę internetową, dostępne przez szyfrowany protokół HTTPS po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła
 5. Użytkownik – Klient lub pracownik Klienta korzystający z Usługi, przypisany do Konta
 6. Konto - instancja aplikacji skonfigurowana i udostępniona dla użytkowników Klienta
 7. Okres Abonamentowy - to okres czasu, na który usługa udostępniana jest Klientowi, przy czym nie dłuższy niż określony w Cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia usługi.

 8. Opłata abonamentowa (lub abonament) - uiszczana przez Usługobiorcę z góry opłata z tytułu świadczenia Usług, ustalana zgodnie z Cennikiem znajdującym się na Stronie, obowiązującym w chwili zamówienia Usługi.

 9. Cennik - załącznik do Regulaminu, regulujący wysokość oraz warunki odpłatności za świadczone usługi. Wszelkie zmiany Cennika nie stanowią zmiany Regulaminu
 10. Dodatki - zestawienie dodatkowych, odpłatnych usług dostępnych w ramach Serwisu.

 11. Administrator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.

 12. Usługodawca jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem) udostępnianych przez Usługobiorców w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.

 13. W zakresie objętym niniejszym regulaminem Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania i wykorzystania danych użytkowników Serwisu w celu świadczenia zamówionych przez Usługobiorców usług określonych w niniejszym Regulaminie.

 14. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nieaktualne.

II. Prawa Autorskie

Wyłączne prawa autorskie do strony należą do firmy Spacja.com Mariusz Goch i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

III. Zakres świadczonych usług

Na mocy Umowy zawartej z Użytkownikiem, Administrator za pomocą strony, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika następujących usług:

 1. Udostępnia możliwość pracy i gromadzenia danych w bazie danych,
 2. Udostępnia narzędzia usprawniające prowadzenie biura firmy,
 3. Stale modernizuje rozwiązania służące podnoszeniu konkurencyjności firmy,
 4. Archiwizuje dane i zabezpiecza je przed utratą.

VI. Dostęp do strony oraz czynności rejestracyjne

Dostęp do wszystkich usług możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Mozilla FirefoxGoogle Chrome.
 1. Warunkiem rozpoczęcia pracy z Aplikacją jest rejestracja Użytkownika zgodna z instrukcjami zawartymi na stronie.
 2. W celu prawidłowego funkcjonowania strony dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.
 3. W procesie rejestracji Użytkownik ustala własny i znany tylko jemu: login (adres e-mail) oraz hasło.
 4. Login Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację na stronie.
 5. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi podstawowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.
 6. Hasło powinno zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).
 7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

V. Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Zawarcie umowy następuje w momencie pierwszego logowania na stronie po zatwierdzeniu i akceptacji Regulaminu.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje:
  1. za porozumieniem stron – w każdej chwili
  2. w razie nieuiszczenia w terminie opłaty za korzystanie z usług strony
 3. Umowa może być rozwiązana za wypowiedzeniem przez Użytkownika bez podania przyczyn.
 4. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia Administratorowi przez Użytkownika wypowiedzenia Umowy dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, telefon). Po tym czasie Umowa ulega rozwiązaniu.
 5. Administratorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy, w razie następujących działań Użytkownika:
  1. umyślnego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu
  2. działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się na stronie
  3. wykorzystywania usług strony do celów niezgodnych z prawem
  4. działania na szkodę Administratora
 6. Okres wypowiedzenia w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 5 wynosi 30 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi przez Administratora. wypowiedzenia Umowy dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, telefon). Po tym czasie Umowa ulega rozwiązaniu.

VI. Zasady odpłatności

 1. Ceny pakietów i ich zawartość określa Cennik dostępny na stronach.
 2. Użytkownik kupuje czasowy dostęp do wybranego pakietu aplikacji.
 3. Pakiet wyższy obowiązuje zawsze od dnia potwierdzenia płatności lub dnia ustalonego przez Użytkownika.
 4. Zmiany cen pakietów będą ogłaszane na stronie i nie stanowią zmiany regulaminu.

VII. Reklamacje

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, nieprawidłowego działania Aplikacji bądź kwoty faktury.
 2. Reklamacje należy składać w formie e-maila adresowanego na adres poczta (at) spacja.com wysłanego z Konta, którego reklamacja dotyczy.
 3. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji powinna zawierać:
  1. dane Klienta
  2. dane Użytkownika, który był zalogowany podczas wystąpienia problemu
  3. datę, czas i szczegółowy opis okoliczności wystąpienia problemu
  4. w przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści
  5. ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją 
 4. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu problemu.
 5. Reklamacja dotycząca kwoty faktury powinna zawierać numer, kwotę oraz datę wystawienia faktury.
 6. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. W przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań Usługodawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego czasu do 30 dni.
 7. O decyzji Usługodawcy Klient zostanie powiadomiony na adres kontaktowy przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e­-mail.

VIII. Przechowywanie danych

 1. Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika na stronie stanowią jego własność i nie są udostępniane osobom trzecim poza wyjątkami określonymi przepisami prawa. Wprowadzone dane są wykorzystywane, tj. gromadzone i przetwarzane, jedynie w celu zapewnieniu prawidłowości w czynnościach wykonywanych przez Użytkownika w ramach usług oferowanych poprzez strony oraz w celach poprawnego dokonywania rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 2. Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika i przechowywane przez stronę są chronione przed usunięciem w wyniku awarii urządzeń jak też innych zdarzeń losowych i dostępem osób niepowołanych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wprowadzanych przez Użytkownika danych.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu i dokonywania zmian swoich danych osobowych.
 5. Po rozwiązaniu Umowy wszelkie dane dotyczące Użytkownika podlegają usunięciu z baz danych systemu.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi lub w Panelu Klienta w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 2. Administratorem danych, o których mowa w pkt. 1, jest Usługodawca
 3. Usługodawca będzie przetwarzał dane, o których mowa w pkt. 1, wyłącznie w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi.
 4. Klient ma prawo do zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Obowiązek przygotowania takiej umowy ciąży na Kliencie. Treść umowy powierzenia danych osobowych będzie indywidualnie ustalana pomiędzy Klientem i Usługodawcą. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która jest dla niego niekorzystna.
 5. Klient oświadcza, że na podstawie oddzielnie zawartej z Usługodawcą umowy w trybie art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002r., nr 101, poz. 926 z dalszymi zmianami) powierzy Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia Usługi. W przypadku nie zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych Klient przetwarza dane w systemie na swoją wyłączną odpowiedzialność.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty zarówno za zawarcie jak i trwanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Opłata ustalana jest indywidualnie w zależności od charakteru przetwarzanych danych.
 7. Dane jakie zgromadzą się w ramach Konta na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią własność Klienta, są informacjami poufnymi i nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż:
  1. świadczenie Usługi
  2. wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych
  3. cykliczne testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności
  4. prób odtwarzania błędów i nieprawidłowości w działaniu Aplikacji zgłoszonych przez Klienta
 9. Usługodawca nie będzie w żaden sposób ingerował w zawartość baz danych bez wyraźnego żądania Klienta. Żądanie takie musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 10. Klient oświadcza, że w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4) jest Administratorem danych osobowych wprowadzonych do Konta i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa.
 11. Jeśli, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, sposób i cel wykorzystywania danych zgromadzonych na Koncie zobowiązuje Klienta do rejestracji bazy danych, do Klienta należy obowiązek zgłoszenia tej bazy do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

X. Odpowiedzialność

 1. Administrator dołoży wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe i bezbłędne działanie Aplikacji.
 2. Administrator nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Aplikacji spowodowane:
  1. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Użytkownika
  2. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego
  3. działaniem osób trzecich
  4. spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora
 3. Administrator w związku ze świadczonymi Usługami nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej,

  2. utraconych przez Usługobiorcę korzyści,

  3. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona,

  4. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,

  5. skutków naruszenia przez Usługobiorcę postanowień umowy o świadczenie usługi,

  6. skutków wykorzystania pobranych przez Usługobiorcę z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy,

  7. skutków udostępnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,

  8. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób,

  9. przerw w dostępności do Serwisu powstałych wskutek zaplanowanej przez Usługodawcę przerwy technicznej wynikającej z rozwoju Serwisu.

 4. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Usługobiorca wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.

XI. Zmiany Regulaminu

 1. Administrator ma prawo do zmiany warunków Regulaminu.
 2. Użytkownicy będą informowani o każdorazowej zmianie na stronie.
 3. Użytkownik ma prawo do nie zaakceptowania zmiany Regulaminu.
 4. Odmowa akceptacji powinna być dostarczona Administratorowi przez Użytkownika dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, telefon, fax) w terminie 30 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi informacji.
 5. W razie odmowy akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od dnia doręczenia odmowy Administratorowi.
Wypróbuj za darmo
extensionLucidOffice
Pakiet aplikacji dla firm i organizacji
people_altLucidCRM
Zarządzanie relacjami z klientami, obsługa zgłoszeń, komunikacja w firmie
emailLucidMailer
Program do mailingu, budowanie bazy, wysyłka kampanii, śledzenie konwersji